ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტი და ა.ა.ი.პ. საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია

გადმოწერა/ამობეჭდვა

Category
მემორანდუმები
Tags
უნივერსიტეტები
About This Project

მემორანდუმი

ქართულამერიკულუნივერსიტეტსადა.... საქართველოსიურიდიულიფირმებისასოციაციასშორისურთიერთანამშრომლობისშესახებ

ქ.თბილისი                                                                                                              27.06.2014 წელი