სპს “უსუფაშვილი, ზედელაშვილი – ადვოკატთა ჯგუფი”

მისამართი: დავით თავხელიძის 1ა, ოფისი 10, თბილისი

ტელ: +995 577 43 17 13

ელ-ფოსტა: gia@lawyersgroup.ge

სპს “უსუფაშვილი და ზედელაშვილი – ადვოკატთა ჯგუფი“ 2005 წლიდან უწევს კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას იურიდიულ და ფიზიკურ პირებს სამართლის ყველა სფეროში, მათ შორისაა: სამოქალაქო, ადმინისტრაციული, სამეწარმეო, გაკოტრების/გადახდისუუნარობის, სახელშეკრულებო, სადაზღვევო, საოჯახო და მემკვიდრეობის, შრომის, საავტორო, საგადასახადო, სამშენებლო, სისხლის სამართალი. კომპანია იურიდიული მომსახურების ფარგლებში წარმოადგენს ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს ყველა ინსტანციის სასამართლოში, არბიტრაჟში, მედიაციაში, საგადასახადო ორგანოებში, აღსრულების ეროვნულ ბიუროში, არქიტექტურის სამსახურში, მერიაში/გამგეობაში, საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დავების განხილვის საბჭოში და სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოებში.

კომპანია ახორციელებს სამართლებრივ მომსახურებას ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.