სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა

2017 წლის 21 იანვარს გაიმართა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. განხილულ იქნა კონსტიტუციის პრეამბულის, პირველ და მეორე თავთან დაკავშირებული ცვილებები. ჯგუფმა მხარი დაუჭირა საქართველს იურიდიული ფირმების ასოციაციის თავმჯდომარის ზვიად კორძაძის წინადადებას საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 მუხლში სიტყვა ,,დამცველის” შეცვლას სიტყვით ,,ადვოკატი”, რითაც ტერმინი ადვოკატი პირველად გაჩნდება საქართველოს კონსტიტუციაში.