პუბლიკაციები

იხ: მხარეთა თანასწორობისა და შეჯიბრებითობის პრინციპის გაძლიერება მტკიებულებათა მოპოვების, წარდგენისა და გამოკვლევის პროცესში