კობა ბოჭორიშვილი

კობა ბოჭორიშვილი 2000 წლიდან ა.ა.ი.პ. “ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია”, წევრი

2001-2002 წწ ა.ა.ი.პ. “ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია”, იურისტთა ლიგის თავმჯდომარე

2002 წლიდან ა.ა.ი.პ. “კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ცენტრი”, წევრი

2002-2006 წწ ა.ა.ი.პ. “კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ცენტრი”, ადვოკატი, იურისტ-კონსულტანტი, პროექტ ,,იურიდიული კლინიკის” ადვოკატი, პროექტ ,,ქალთა სამართლებრივი დახმარების” ადვოკატი

2005 წლიდან არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია “სამოქალაქო საზოგადოება დემოკრატიული საქართველოსათვის”, დაფუძნებელი, საკოორდინაციო საბჭოს წევრი

2006-2011 ა.ა.ი.პ. “კონსტიტუციურ უფლებთა დაცვის ცენტრი”, აღმასრულებელი დირექტორი.

2006 წ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული სამსახურის უფროსი

2006-2008 წწ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ს.ს.ი.პ. “სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი”, ტრენერი

2008 წლიდან საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს ს.ს.ი.პ. “სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი“, ტრენერი

2008 წლიდან ოჯახში ძალადობის აღკვეთის ღონისძიებათა განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საბჭო, წევრი

2009 წელი არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცის სამოქალაქო მანიფესტი, თანადამფუძნებელი

2009 წლიდან შ.პ.ს. „ბოჭორიშვილი, მიქანაძე, პაპუაშვილი – ბიზნეს-სამართლებრივი კონსულტაცია“, დირექტორი/დამფუძნებელი პარტნიორი

2009 წლიდან საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, ეთიკის კომისიის წევრი

2011 წლიდან გაეროს ადგილობრივი ექსპერტი ოჯახში ძალადობის საკითხებზე

2013 წლიდან გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ერთობლივი პროგრამა გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისათვის და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის ღონისძიებათა განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საბჭოსთან არსებული სტამბული კონვენციის რატიფიცირებისა და ეროვნული კანონმდებლობის ჰარმონიზაციაზე მომუშავე ჯგუფის ხელმძღვანელი

2014 წელს გახდა დამფუძნებელი და გამგეობის წევრი საქართველოს იურიდიულ ფირმების ასოციაციაში აკადემიური საქმიანობა ლექციების კურსი საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით მარნეულის რაიონის აზერბაიჯანულ თემში

2003 წლის სექტემბერ-ნოემბერი, ტრენერი ტრენერი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი

2006-2007, ტრენერი. სსიპ ,,სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი”

2007-2009 ტრენერი პრაქტიკული სწავლების კურსი მოსამართლეებისათვის „საქართველოს კანონი ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“, ტრენერი, გუდაური, 7-8 ივლისი, 2008 წ. ტრენერი

2007 წლიდან ABA/RULE OF LAW INITIATIVE ტრენერი ადვოკატთა სასამართლო უნარ ჩვევების განვითარებაში ტრენერი – 2007 წლიდან ,, ოჯახში ძალადობის საკითხებზე” ტრენერი 2008 წელი ,, საარჩევნო საკითხებში” ტრენერი ,,ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის საკითხებში” ლექტორი – თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (პროფესიული ეთიკა) ლექტორი – გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი (პროფესიული ეთიკა, სასამართლო უნარ ჩვევები)