გოჩელაშვილი ლალი

გოჩელაშვილი ლალი

მობ. ტელეფონი: 599 55 80 43

ელ. ფოსტა: lgochelashvili@yahoo.com; lgochelashvili@lawservices.ge

სფერო:

საერთო სამართლის სპეციალიზაცია (სამოქალაქო, ადმინისტრაციული, სისხლი)

სამოქალაქო სამართალში:

საკორპორაციო სამართალი

სახელშეკრულებო სამართალი,

სანივთო სამართალი (საკუთრება · მფლობელობა · ნივთი · საკუთნებელი · სამეზობლო სამართალი · აღნაგობა · უზუფრუქტი · სერვიტუტი · გირავნობა · იპოთეკა · საჯარო რეესტრი);

შრომის სამართალი,

სამემკვიდრეო სამართალი

საოჯახო სამართალი (ქორწინება · მშობელი · ალიმენტი · მეურვეობა · მზრუნველობა · მემკვიდრეობის სამართალი · მემკვიდრე · მემკვიდრეობა · ანდერძი )

კანონისმიერი ვალდებილებითი ურთიერთობები ( საზიარო უფლებები · უსაფუძვლო გამდიდრება · დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულება · დელიქტური ვალდებულებები)

 

პირადი არაქონებრივი უფლებები (სახელი, გვარი, პატივი, ღირსება, პირადი ცხოვრების საიდუმლოება, პირადი ხელშეუხებლობა და საქმიანი რეპუტაცია).

ადვოკატი/ფიზიკური პირი