გოგაძე ნათია

გოგაძე ნათია

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2  305 777
მობ. ტელეფონი: 599 41 81 18

ელ. ფოსტა: gogadze@vbat.ge

სფერო: სამოქალაქო (კერძო)  სამართალი; სახელშეკრულებო სამართალი; სანივთო სამართალი; ვალდებულებითი სამართალი; საკორპორაციო (სამეწარმეო) სამართალი; შრომის სამართალი; ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი; მემკვიდრეობითი სამართალი; საოჯახო სამართალი; ადმინისტრაციული სამართალი; საგადასახადო და საბაჟო სამართალი; გადახდისუუნარობის სამართალი; სახელმწიფო შესყიდვები; ადამიანის უფლებათა სამართალი.

იურიდიული ფირმა: VBAT