ჟღენტი ირაკლი

ჟღენტი ირაკლი

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 92 18 78; 2 220 417
მობ. ტელეფონი: 599 57 32 04

ელ. ფოსტა: irakli.jgenti@kjlaw.ge

სფერო: სამოქალაქო და ადმინისტრაციული  სამართალი. (სამეწარმეო, საგადასახადო, საბანკო სამართალი; არბიტრაჟი).

იურიდიული ფირმა: “გრატა ინტერნეშენალ ჯორჯია”