კიკალეიშვილი დავითი

კიკალეიშვილი დავით

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2  305 777
მობ. ტელეფონი: 595 54 55 99

ელ. ფოსტა: kikaleishvili@vbat.ge

სფერო: კერძო სამართალი (სახელშეკრულებო სამართალი,  საოჯახო სამართალი, მემკვიდრეობის სამართალი, საკორპორაციო სამართალი, ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი, სახელმწიფო შესყიდვების სამართალი, შრომის სამართალი, უძრავი ქონება და სანივთო სამართალი); საერთაშორისო კერძო სამართალი; ადმინისტრაციული სამართალი; სასამართლო და საარბიტრაჟო დავები;

იურიდიული ფირმა: VBAT