საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია და ს.ს.ი.პ. იურიდიული დახმარების სამსახური

მემორანდუმი .... საქართველოსიურიდიულიფირმებისასოციაციასადას....იურიდიულიდახმარებისსამსახურს შორისურთიერთთანამშრომლობისშესახებ 1ნოემბერი2014წელი