შპს იურიდიული ფირმა “VBAT”

მისამართი: გ. ნიშნიანიძის ქუჩა №1

ტელ: 032 230 57 77

ელ-ფოსტა: office@vbat.ge

VBAT კლიენტს სთავაზობს იურიდიული ხასიათის სრულ მომსახურებას სამართლის ყველა ძირითად დარგში.

VBAT ძირითადი სამუშაო ენებია: ქართული, რუსული, ინგლისური, იტალიური და გერმანული, რაც საშუალებას აძლევს ფირმას, თანაბარი წარმატებით მოემსახუროს როგორც ადგილობრივ, ისე უცხოელ კლიენტებს.

VBAT საქმიანობის ფარგლები არ არის შეზღუდული მხოლოდ საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით – VBAT გთავაზობთ იურიდიული ხასიათის საკითხების მოგვარებას საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ, სამართლებრივი დავების წარმართვას საქართველოს და უცხო ქვეყნის სასამართლოებში, ადგილობრივ თუ უცხოურ არბიტრაჟში, საერთაშორისო სასამართლოებში…

VBAT საქმიანობა მოიცავს სამართლებრივი დასკვნების, კანონპროექტების პროექტების, ხელშეკრულებების პროექტების და სხვა სახის სამართლებრივი დოკუმენტაციის მომზადებას…

VBAT წარმოადგენს და იცავს კლიენტის ინტერესებს სასამართლოს დარბაზსა თუ მოლაპარაკებათა მაგიდასთან, სახელმწიფო და კერძო სუბიექტებთან ურთიერთობებში.